Kundskydd

Om tvist uppstår...
Om en tvist mellan köparen och säljföretaget inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan köparen vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden ARN Tvister kan även prövas av allmän domstol.
Under förutsättning att säljföretaget var anslutet till Motorbranschens Riksförbund (MRF) när köpet skedde åtnjuter köparen MRFs kundskydd som innebär att MRF svarar för att köparen erhåller den ersättning ARN rekommenderat. Skulle köparen inte godta ARNs avgörande utan dra tvisten inför domstol bortfaller kundskyddet.

Våra företag följer alltid Reklamationsnämndens beslut.
Ett av vilkoren för att vara medlem i MRF är att man skall följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Våra företag strävar alltid efter att i första hand komma överens med kunden.

Om frågor eller tvist uppstår kan du kontakta konsumentvägledaren i din kommun.

LÄNKAR

Ställ dina frågor till Allmäna reklamationsnämden på ARN.se eller till konsumentverket på konsumentverket.se